Công việc backup dữ liệu website là công việc cực kì quan trọng cần được theo dõi và thực hiện định kỳ.

Sau đây, bài viết sẽ hướng dẫn các bạn backup website trên Server Linux hoặc VPS.

Cấu trúc folder

Những việc bạn cần làm là backup source code, database của website.

Theo đó bạn cần xác định 3 thư mục sau, cả ba đều dựa trên website làm mẫu cho bài viết:

 • Source code web /var/www/tamtt.ml/public_html 
 • File source backup /var/www/tamtt.ml/backup/source
 • File database backup /var/www/tamtt.ml/backup/db

Hướng dẫn backup website thủ công

Chúng ta cùng đi chi tiết vào việc tạo sao lưu dữ liệu một cách thủ công

1. Backup source code

Đầu tiên bạn xác định source code web ở đâu, sau đó chạy câu lệnh sau:

tar -czf /var/www/tamtt.ml/backup/source/source-`date +%Y%m%d`.tar.gz /var/www/tamtt.ml/public_html

Trong đó:

 • tar -czf: nén dữ liệu thành file tar.gz để tối ưu lưu trữ
 • /var/www/tamtt.ml/backup/source/: đường dẫn lưu file backup
 • source-`date +%Y%m%d`.tar.gz: tên file backup theo định dạng source- thời gian tạo. Ví dụ: source-20210109.tar.gz
 • /var/www/tamtt.ml/public_html: nơi chứa source web

2. Backup database

Chạy công cụ backup phổ biến mysqldump để thao tác với database

mysqldump -u tamtt -p wordpress | gzip > /var/www/tamtt.ml/backup/db/db-`date +%Y%m%d`.sql.gz

Diễn giải:

 • Tham số -u: tài khoản quản trị database
 • Tham số -p: database cần backup
 • gzip: nén dữ liệu thành file sql.gz, bằng 1/5 dữ liệu ban đầu
 • /var/www/tamtt.ml/backup/db/: đường dẫn lưu file backup database
 • Còn lại là tên file theo định dạng db- thời gian tạo file. Ví dụ: db- 20210109.sql

Trong trường hợp bạn muốn backup nhiều database thì dùng tham số –databases

mysqldump -u tamtt -p --databases db1 db2 > /var/www/tamtt.ml/backup/db/db1-db2-'date +%Y%m%d'.sql

Nếu muốn backup toàn bộ thì thay bằng –all-databases (chú ý chỉ dùng cho tài khoản root)

Kết luận

Đến đây các bạn đã biết cách tự sao lưu dữ liệu website của mình thủ công làm như thế nào rồi. Với dữ liệu này, bạn có thể thêm nó vào các dịch vụ webserver trên localhost để phục chế lại trang web của mình.

Tham khảo thêm

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *