Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt WordPress với Nginx trên CentOS 7

1. Cài đặt LEMP

Mình có hướng dẫn các bạn cài đặt LEMP ở bài trước bạn có thể tham khảo tại đây.

2. Tạo Database

Cách 1: Sử dụng MySQL

mysql -u root -p

Mình sẽ tạo cơ sở dữ liệu mới có tên là wordpress và user là wordpress_user

create database wordpress; 
create user 'wordpress_user'@'localhost' identified by 'Passw0rd123'; 
use wordpress;
grant all privileges on wordpress to 'wordpress_user'@'localhost'; 
flush privileges;

Cách 2: Sử dụng PhpMyAdmin

Bước 1: Đăng nhập vào PhpMyAdmin

Bước 2: Chọn cơ sở dữ liệu và tạo cơ sở dữ liệu mới có tên wordpress

Bước 3: Chọn database wordpress → Đặc quyền → Tạo tài khoản người dùng mới

Bước 4: Tại phần Các tài khoản người dùng ta nhập thông tin người dùng mới sau đó lưu lại.

3. Cấu hình Nginx

Ta di chuyển file cấu hình default ra bên ngoài để tạo 1 site mới

mv /etc/nginx/conf.d/default.conf /etc/nginx/default.conf
vi /etc/nginx/nginx.conf

Thêm vào dòng sau để nhận file cấu hinhg default.conf

include /etc/nginx/default.conf;

Kế tiếp ta tạo 1 file config mới có đường dẫn /etc/nginx/conf.d/example.com.conf

server {
listen 80;
server_name example.com www.example.com;
access_log /home/example.com/logs/access.log;
error_log /home/example.com/logs/error.log;
root /home/example.com/public_html;
index index.html index.htm index.php;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

location ~ .php$ {
try_files $uri $uri/ =404;
fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
fastcgi_intercept_errors on;
if (-f $request_filename)
{
fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm.sock;
}
}
}

Ta tạo thư mục vừa thêm vào file example.com.conf

mkdir -p /home/test.com/public_html
mkdir -p /home/test.com/logs
chown -R nginx:nginx /home/test.com
systemctl restart nginx

Download wordpress

cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar xf latest.tar.gz
sudo mv /tmp/wordpress/* /home/test.com/public_html/
ln -s /usr/share/phpMyAdmin /home/example.com/public_html/phpMyAdmin
systemctl restart nginx
mkdir /wp-content/uploads
chown -R nginx:nginx /home/test.com/public_html/*
chown -R nginx:nginx /home/kdatatest.ga/public_html/wp-content/uploads

Cấu hình wordpress

Để thuận lợi cho các bước sau ta vào VPS thực hiện các lệnh sau

cd /home/example.com/public_html
cp wp-config-sample.php wp-config.php

Sau khi copy file wp-config ta mở file lên và chỉnh sửa các thông số về  database ta đã tạo ở trên

vi wp-config.php
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );
define( 'DB_USER', 'wordpress_user' );
define( 'DB_PASSWORD', 'Passw0rd123' );
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

4. Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CentOS7

Bước 1: Chọn ngôn ngữ

Bước 2: Ở đây ta sẽ hiện thông báo tạo file wp-config do ở trên ta đã tạo file wp-config.php nên ta chọn Thực hiện ngay

Bước 3: Ta nhập thông tin database đã nhập ở trên

Bước 4: Sau khi nhập thông tin database thành công ta bắt đầu điền thông tin website và tài khoản admin

Bước 5: Sau khi nhập xong ta sẽ thấy hiện màn hình đăng nhập ta nhập tài khoản vừa tạo ở bước trên vào

Giao diện chính của wordpress admin

Chúc các bạn thành công!

 

Tagged:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments