Note: phương pháp này áp dụng cho cả Linux và Windows

Bước 1: nhấp chọn VM cần  thay đổi password.

Bước 2: chọn tab Update VM password

Bước 3: nhập mật khẩu mới hoặc chọn Generate password.

Bước 4: chọn Save.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *