Yêu cầu:

  • Memory (RAM): tối thiều 512Mb ( khuyến nghị từ 1Gb trở lên)
  • Disk: tối thiểu 100Mb ổ cứng.
  • Hệ điều hành: CentOS 7.1+ (Ubuntu 18+, Debian10) và đảm bảo Apache/Nginx/php/MySQL chưa được cài đặt

Cài đặt

– Centos

wget -O install.sh http://panel.kdata.vn/script/install_6.0_en.sh && bash install.sh

– Unbuntu

wget -O install.sh http://panel.kdata.vn/script/install-ubuntu_6.0_en.sh && sudo bash install.sh

– Debian

wget -O install.sh http://panel.kdata.vn/script/install-ubuntu_6.0_en.sh && bash install.sh

Giao diện trang chủ:

Hướng dẫn cách cài đặt panel chi tiết

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *