Tổng quan

phpMyAdmin là phần mềm miễn phí được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm xử lý việc quản trị MySQL / MariaDB thông qua gia diện Web.

phpMyAdmin xử lý một loạt các hoạt động phổ biến trên MySQL / MariaDB trên giao diện Web UI như: managing databases, tables, columns, relations, indexes, users, permissions… thay vì phải xử lý chúng thông qua dòng lệnh. Điều này mang lại sự tiện lợi và dễ dàng hơn cho người sử dụng.

Cài đặt PhpMyAdmin

Đầu tiên, ta cài đặt wget và unzip để hỗ trợ việc giải nén phpMyAdmin

yum install -y wget unzip

Cài đặt phpMyAdmin

cd /usr/share
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.0.2/phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip

Ta giải nén PhpMyAdmin

unzip phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
mv phpMyAdmin-5.0.2-all-languages phpMyAdmin

Sau khi giải nén thành công ta xóa file zip để giải phóng bộ nhớ cho máy chủ

rm -rf phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
rm -rf /usr/share/phpMyAdmin/setup

Ta link phpMyAdmin đến đường dẫn Website

ln -s /usr/share/phpMyAdmin /usr/share/nginx/html/phpMyAdmin

Chỉnh sửa file cấu hình phpmyadmin

mv /usr/share/phpMyAdmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php
vi /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php
# Thêm vào đoạn 32 ký tự ngẫu nhiêm để tránh lỗi blowfish
$cfg['blowfish_secret'] = 'Uueqe:VAzkzsEl6RvM}Z;CO0EoPW=GI3';

$cfg['TempDir'] = '/usr/share/phpMyAdmin/tmp/';

Tạo thư mục chứa tempdir

mkdir -p /usr/share/phpMyAdmin/tmp

Chỉnh sửa quyền sở hữu phpmyadmin

chown -R nginx:nginx /usr/share/phpMyAdmin/tmp

Cấu hình bảo mật PhpMyAdmin

Ta mở file cấu hình nginx (thư mục default sẽ là /etc/nginx/conf.d/)

vi /etc/nginx/conf.d/default.conf
server {
  listen 80;
  server_name localhost;
  access_log /var/log/nginx/access.log main;
  error_log /var/log/nginx/error.log;
  root /usr/share/nginx/html;
  index index.html index.htm index.php;

  location ~ .php$ {
  try_files $uri $uri/ =404;
  fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
  fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm.sock;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  fastcgi_intercept_errors on;

    if (-f $request_filename)
    {
      fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm.sock;
    }
  }

  # Thêm đoạn bên dưới vào file cấu hình
  location ~ ^/phpmyadmin {
    rewrite ^/* /phpMyAdmin last;
  }
  location ~ ^/pma {
    rewrite ^/* /phpMyAdmin last;
  }
  location ^~ /phpMyAdmin/log/ {
    deny all;
  }
  location ^~ /phpMyAdmin/libraries/ {
    deny all;
  }
  location ^~ /phpMyAdmin/templates/ {
    deny all;
  }
  location ^~ /phpMyAdmin/tmp/ {
    deny all;
  }
}

Ta kiểm tra bằng cách vào đường dẫn http://IPaddress/phpMyAdmin/

Giao diện chính của PhpMyAdmin

Kết luận

Vậy ta đã cài đặt và cấu hình thành công PhpMyAdmin. Bây giờ bạn có thể tạo mới cơ sở dữ liệu, người dùng, các bảng và thực hiện các truy vấn MySQL thông qua giao diện PhpMyAdmin. Chúc các bạn thành công!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments