Bước 1: Mở Mail trên Window 10

Hình 1

Bước 2: Chọn Advanced setup

Hình 2

Bước 3: Chọn Internet email

Hình 3

Bước 4: Điền thông tin địa chỉ Email của bạn

  • Email Address: Địa chỉ Email
  • User name: Username hiển thị
  • Account Name: Tên tài khoản hiển thị

Lưu ý:

  • Account Type: chọn IMAP.
  • Incoming mail và Outgoing mail server sẽ được nhà cung cấp dịch vụ gửi cho bạn sau khi đăng ký dịch vụ.
Hình 4
Hình 5

Bước 5: Nhấn Done để hoàn tất và bắt đầu sử dụng

Hình 6
Hình 7

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *