Bước 1: SSH vào VPS

Tìm file cấu hình php.ini, chạy lệnh:

php -i | grep php.ini
[root@centos7 ~]# php -i | grep php.ini
Configuration File (php.ini) Path => /etc
Loaded Configuration File => /etc/php.ini

Như ta thấy đường dẫn mặc định là /etc/php.ini

Bước 2: chỉnh sửa file php.ini bằng vi

vi /etc/php.ini

Bước 3: Tìm các thông số cần chỉnh sửa và thiết lập chúng theo nhu cầu của bạn.

#Kích thước tối đa được phép cho các tập tin được tải lên.
upload_max_filesize = 2M
#Số lượng tệp tối đa có thể được tải lên thông qua một yêu cầu
max_file_uploads = 20
#Thời gian thực hiện tối đa của mỗi tập lệnh, tính bằng giây
max_execution_time = 30
#Lượng thời gian tối đa mỗi tập lệnh có thể dành để phân tích dữ #liệu yêu cầu. Đó là một ý tưởng tốt để giới hạn thời gian này #trên các máy chủ sản xuất để loại bỏ các tập lệnh chạy dài bất #ngờ.
max_input_time = 60
#Dung lượng bộ nhớ tối đa mà tập lệnh có thể tiêu thụ (128MB)
memory_limit = 128M

Chúc các bạn thành công.

Tagged: