Để đổi mật khẩu admin, ta có 2 cách:

Cách 1: trên VPS Linux

Mặc định mật khẩu tự sinh ra và lưu trong file setup.txt trong quá trình cài DirectAdmin

/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt

Bạn có thể tìm thấy mật khẩu tại file này

Trường hợp bạn thay đổi mật khẩu nhưng vô tình quên, bạn cần SSH vào VPS để thiết lập mật khẩu mới. Tham khảo bài viết “Hướng dẫn sử dụng PuTTY để SSH vào VPS“.

Sau đó, gõ lệnh sau:

passwd admin

Nhập mật khẩu mới và xác nhận. Thông báo hoàn thành:

passwd: all authentication tokens updated successfully.

Quay lại trang quản trị DirectAdmin https://tenmiencuaban:2222 và nhập mật khẩu mới

Cách 2: trên giao diện DirectAdmin

Với giao diện DirectAdmin, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: đăng nhập hosting

Bước 2: đổi mật khẩu

Click vào menu “Password” có hình ổ khóa như trong hình

Bước 3: nhập mật khẩu cũ, mới và xác nhận

Ở đây có 3 tùy chọn:

  • DirectAdmin Account: => Đổi mật khẩu đăng nhập DirectAdmin
  • Main FTP Account: => Đổi mật khẩu tài khoản FTP chính (khi tạo host mật khẩu này trùng với mật khẩu đăng nhập host) dẫn đến việc ai đó đang dùng tài khoản FTP chính sẽ bị mất quyền đăng nhập
  • Main Database Account: đổi mật khẩu tài khoản Database chính. (khi tạo host mật khẩu này trùng với mật khẩu đăng nhập host). Nếu tài khoản này đang sử dụng để cấu hình cho website thì có thể gây lỗi không nhận database

Click nút Submit để hoàn thành.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *