Bước 1: Truy cập vào Dashboard bên thanh menu chọn mục Knowleges & Ticket.

Bước 2: Chọn Open Ticket.

Bước 3: Nhập các thông tin cần hỗ trợ

 1. Title: tiêu đề hỗ trợ.
 2. Department: chọn bộ phận cần gửi hỗ trợ:
  1. Techincal: bộ phận Kĩ thuật.
  2. Accounting: bộ phận Kế toán.
  3. Sales: bộ phận Kinh doanh.
 3. Issue Group: các trường hợp hỗ trợ được liệt kê theo chủ đề, vui lòng chọn đúng trường hợp bạn đang gặp phải.
 4. Prority: chọn mức độ ưu tiên cho phiếu hỗ trợ:
  1. Low: thấp
  2. Medium: trung bình
  3. High: cao
 5. Message: nhập nội dung yêu cầu hỗ trợ.
 6. I’m not robot: xác thực
 7. Send: gửi phiếu đến bộ phận liên quan.

Bước 4: Kiểm tra trạng thái phiếu yêu cầu

Truy cập vào  Support > Knownledges & Ticket > Ticket.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *