Chức năng Domain Pointer (Domain Alias) giúp bạn tạo ra nhiều tên miền khác song song với domain chính. Khi bạn gõ tên miền đó thì trình duyệt sẽ chuyển đến domain chính vừa tạo domain pointer.

Các bạn làm theo các bước sau:

Truy cập hosting: DirectAdmin > Advanced Features > Domain Pointers

Thêm tên miền alias

Điền tên miền và click Add để thêm tên miền song song

Lưu ý: các bạn phải trỏ tên miền này về cùng IP với tên miền chính của hosting  hoặc VPS để chạy website mới.

Xóa tên miền alias

Chọn tên miền cần xóa và click Delete

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *