Trong phần Security có 2 trạng thái:

– Không lắng nghe:

  • Không có dịch vụ nào đang chạy trên port đó.
  • Có dịch vụ sử dụng port đó nhưng chưa chạy.
  • Port được mở nhưng không sử dụng. Nếu không có dịch vụ nào sử dụng thì bạn nên xóa nó đi.

– Đang lắng nghe:

  • Port đang có dịch vụ sử dụng.

Mô tả trạng thái trong Firewall

Tường lửa (Firewall) là một hệ thống an ninh mạng, có thể dựa trên phần cứng hoặc phần mềm, sử dụng các quy tắc để kiểm soát traffic vào, ra khỏi hệ thống. Tường lửa hoạt động như một rào chắn giữa mạng an toàn và mạng không an toàn. Nó kiểm soát các truy cập đến nguồn lực của mạng thông qua một mô hình kiểm soát chủ động. Nghĩa là, chỉ những traffic phù hợp với chính sách được định nghĩa trong tường lửa mới được truy cập vào mạng, mọi traffic khác đều bị từ chối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *