Hướng dẫn trỏ DNS tại KDATA

Bước 1: đăng nhập trang quản trị tên miền theo liên kết: https://cp.kdata.vn/ Bước 2: chọn tên miền cần trỏ DNS. Hướng dẫn cấu hình Record Type là : A thì Address phải là địa chỉ IP, ví dụ: 125.222.225.111 -Record Type là : MX thì Name phải là @ và Address phải là tên mail server, ví dụ: mail.abc.com – Priority chỉ […]

Read More