Hướng dẫn cài đặt LAMP Stack trên CentOS 7

1. Tổng quan LAMP là viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP (cũng có thể là Python, Perl nhưng bài này chỉ nói về Php), mỗi trong số đó là các gói phần mềm riêng lẻ được kết hợp để tạo thành một giải pháp máy chủ web linh hoạt. Các thành phần này, […]

Read More