Hướng dẫn install / upgrade PHP version CentOS 7

Trước hết, để cài đặt hoặc nâng cấp PHP version chúng ta cần kiểm tra xem trên VPS đã được cài đặt PHP hay chưa và tiến hành remove ra để tránh sự xung đột. Để kiểm tra trên VPS đã được cài đặt PHP hay chưa ta chạy lệnh php -v [root@centos7 ~]# php […]

Read More