Cài đặt SSL cho Apache trên CentOS 7

Cài đặt SSL với Let’s Encrypt Bước 1: Cập nhật lại hệ thống yum -y update Bước 2: Cài đặt mod_ssl để cấu hình Let’s Encrypt  yum install -y mod_ssl Bước 3: Cài đặt EPEL repository và yum-utils yum –y install epel-release yum-utils Bước 4: cài đặt Certbot cho apache yum –y install certbot-apache Bước […]

Read More