Bước 1: Truy cập vào Dashboard trên thanh menu chọn Networks.

Bước 2: Chọn Create network.

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Create Network

  • Network name: chỉ định tên cho network. Click Next.

  • Subnet name: chỉ định tên cho subnet.
  • Network address: nhập địa chỉ IP local.
  • IP version: lựa chọn IPv4 hoặc IPv6.
  • Gateway (bắt buộc): chỉ định địa chỉ IP làm gateway. Note: nên lấy IP đầu hoặc cuối để làm gateway.
  • Click Next.

  • Enable DHCP: bật tính năng này nếu bạn muốn sử dụng DHCP.
  • Allocation Pools: chỉ định địa chỉ IP bắt đầu và IP kết thúc được ngăn cách bởi dấu phẩy để hệ thống DHCP cấp địa chỉ IP cho VM theo range này.
  • DNS Name Server: chỉ định địa chỉ máy chủ phân giải DNS.
  • Click Create.

Bước 4 : Kiểm tra lại network vừa tạo.

Tham khảo: Hướng dẫn thêm private network vào VM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *