HƯỚNG DẪN ĐỔI PORT SSH TRÊN UBUNTU

1. Kiểm tra port SSH đang sử dụng và các port đang dùng Ta có thể dùng lệnh netstat -plntu để xem port ssh và các port đang được sử dụng để tránh bị trùng khi đổi port. Mặc định Port truy cập SSH sẽ là port 22 2. Ta tiến hành cấu hình đổi […]

Read More