Zabbix là một công cụ giám sát dịch vụ hệ thống mạng phân tán mã nguồn mở, có nhiều tính năng độc đáo và khả năng tùy biến cao. Zabbix có khả năng phục vụ cho hệ thống mạng tầm trung và lớn của các doanh nghiệp hiện tại với mức chi phí đầu tư vừa phải.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Zabbix Server 5.0 trên CentOS7.

1. Cài đặt Zabbix Server trên CentOS 7

Bước 1: Cài đặt zabbix và các gói hỗ trợ

yum install -y centos-release-scl
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm
yum install -y zabbix-web-mysql-scl zabbix-apache-conf-scl zabbix-server-mysql zabbix-get zabbix-agent --enablerepo=zabbix-frontend

Bước 2: Chỉnh sửa timezone trên Zabbix front end

vi /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf

Chỉnh sửa timezone 

; php_value[date.timezone] = America/New_Yorkphp_value[date.timezone] = Asia/Ho_Chi_Minh

Bước 3: Cài đặt MariaDB

yum install -y mariadb-server mariadb
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb

Bước 4: Đặt mật khẩu cho user root của database

mysql_secure_installation
Enter
Y
New password
Confirm new password
Y
Y
Y
Y

Bước 5: Tạo database và user zabbix

mysql -u root -p
create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabbix';
quit;

Bước 6: Import database Zabbix

cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/
zcat create.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix

Bước 7: Chỉnh sửa database trong file cấu hình Zabbix Server

vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix

Bước 8: Restart các dịch vụ

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm

Bước 9: Cấu hình tưởng lửa

firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --reload

Bước 10: Tắt Selinux

vi /etc/selinux/config
SELINUX=disabled

2. Cấu hình Zabbix Server

Bước 1: Truy cập đường dẫn http://your-ip-address/zabbix/

Bước 2: Chọn Next step

Bước 3: Điền thông tin database của zabbix

Bước 4: Chỉnh sửa Host và Port ( ta có thể sử dụng mặc định của Zabbix Server)

Tài khoản mặc định khi khởi tạo Zabbix là Admin/zabbix

Vậy là ta đã cài đặt thành công Zabbix Server 5.0 trên CentOS 7. Ở các bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Zabbix Agent trên các hệ điều hành phổ biến hiện nay.

Tagged:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments