1. Thêm Template vào Host

Bước 1: Thêm đoạn bên dưới vào file default.conf (Mặc định file này sẽ nằm ở /etc/nginx/conf.d/)

Lưu ý: Template App Nginx by Zabbix agent cho phép lấy dữ liệu từ localhost

 location = /basic_status {
            stub_status;
            allow ::1;
            allow 127.0.0.1;
            deny all;
 }

Bước 2: Truy cập http://your-ip-address/zabbix/ chọn Configuration → Hosts

Bước 3: Chọn Host muốn giám sát→ Templates →Template App Nginx by Zabbix agent

2. Thay đổi Item trong Template App Nginx by Zabbix agent

Do thông số ‘{$NGINX.STUB_STATUS.HOST}’ không còn hỗ trợ trên Zabbix 5.0 nên ta sẽ thay đổi giá trị này để Template có thể hoạt động bình thường.

Bước 1: Chọn Configuration → Templates

Bước 2: Chọn Template App Nginx by Zabbix agent → Items

Bước 3: Chọn Applications Nginx

Bước 4: Ta thay đổi 2 Items là Nginx: Service response timeNginx: Service status

Bước 5: Ta thay đổi key của Nginx: Service response time thành

net.tcp.service.perf[http,"{HOST.CONN}","{$NGINX.STUB_STATUS.PORT}"]

Tương tự ta thay đổi key của Nginx: Service status thành

net.tcp.service[http,"{HOST.CONN}","{$NGINX.STUB_STATUS.PORT}"]

Chúc các bạn thành công

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *