SNMP (Simple Network Manager Protocol) là giao thức quản lý mạng phổ biến đơn giản, thu thập thông tin từ các thiết bị mạng, phần mềm (có hỗ trợ SNMP) trong mạng LAN. Hầu hết các thiết bị mạng đều hỗ trợ SNMP, bao gồm cả việc tích hợp vào Zabbix để giám sát.

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn giám sát Windows Server với SNMP.

1. Mô hình triển khai

Thông tin:

  • Zabbix version 4.4: 192.168.1.16
  • Windows Server 2016: 192.168.1.3 (Domain Name: dc01.kda)

2. Cài đặt SNMP trên Server

Bước 1: thêm tính năng SNMP trên Server Manager

Truy cập theo thứ tự Dashboard > Add Roles and Features, nhấn Next liên tục đến mục Features

Bước 2: tích chọn cài đặt tính năng SNMP

Sau đó nhấn Next đến khi hoàn thành

Bước 3: cấu hình SNMP trên Windows Services

Ở tab Agent, tích hết các mục và điền thông tin cần thiết

Chuyển tab Security, tuỳ chỉnh quyền kết nối và nhập Community Name tùy chọn

Tùy chỉnh nhận gói SNMP từ host zabbix

Bước 4: cài đặt công cụ kiểm tra SNMP

yum install -y net-snmp net-snmp-utils 

Chạy lệnh sau trên zabbix server để kiểm tra

snmpwalk -v2c -c <CONTACT_NAME> <IP_WINDOWS_SERVER>

Ví dụ trong bài hướng dẫn

snmpwalk -v2c -c dc01.kda 192.168.1.3

Kết quả như sau là thành công

3. Thêm host trên Zabbix bằng SNMP

Bước 1: tạo host Windows, nhấn Create host

Nhập thông tin liên quan

Bước 2: chọn template

Bước 3: nhập thông tin Community Name thiết lập ở trên trong tab Macro

  • Macros: {$SNMP_COMMUNITY}
  • Value: dc01.kda

Bước 4: giám sát dữ liệu SNMP gửi tới

Như vậy, với các bước cơ bản, bạn đã giám sát được Windows Server sử dụng giao thức SNMP.

 

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *