Bạn sử dụng Zabbix để giám sát hệ thống mạng nội bộ. Việc thêm từng thiết bị một và tạo các item, trigger để cảnh báo có thể làm tốn nguồn nhân lực, thời gian quản trị. Zabbix đã cung cấp tính năng Discovery Network để dựa vào dải IP gán cho từng host mà giám sát chúng một cách tự động.

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng này. 

Mô tả

Bài hướng dẫn sử dụng dải mạng private đang cấp phát là 192.168.1.10 – 192.168.1.200. Thêm dải mạng này vào Group discovery và thêm Template Module ICMP Ping để tiến hành giám sát các thông số của host đầu cuối.

Cài đặt

Tạo discovery rule

Click Configuration -> Discovery -> Create discovery rule

Tạo rule như hình

Trong đó:

  • (1) Name: tên discovery rule
  • (2) Discovery by proxy: chọn proxy tương ứng nếu giám sát qua mô hình proxy
  • (3) IP range: dải IP muốn discovery
  • (4) Update interval: khoảng 30 phút là tìm kiếm một lần
  • (5) Checks: chọn lựa giao thức kiểm tra (bài viết sử dụng ICMP ping)

Sau khi tạo xong click Add

Tạo host group

Click Configuration -> Host group -> Create host group

Điền tên group muốn tạo, sau đó nhấn Add

Thêm templates cho group

Chọn mục Templates

Tìm Template Module ICMP Ping để chỉnh sửa 

Tại mục Groups

Chọn group vừa tạo

Sau đó click Update, Template được tạo xong

Tạo action

Qua mục Configuration -> Action, sau đó chuyển Event source thành Discovery, cuối cùng chọn Create action

Tạo các điều kiện sau:

Khi bạn có nhiều hơn 1 Conditions thì trường Type of caculation xuất hiện. Ta tiến hành add các điều kiện sau:

  • Các IP được thêm action phải thuộc dải IP Check Network ta tạo trước đó
  • Thời gian uptime IP phải là 600s
  • Trạng thái Discovery: kiểm tra IP đó up bằng giao thức ping

Chuyển sang tab Operations tạo hành động áp đặt cho group

Bạn tạo một Operation mới

  • Operation type: chọn hành động thực thi. Ở đây, bài viết chọn như hình để thêm vào những host thỏa điều kiện
  • Host groups: chọn group add vào

Các action sau khi tạo

Kiểm tra

Các host được tính năng discovery tìm thấy trong mục Monitoring -> Discovery

Thử nghiệm shutdown một máy có địa chỉ 192.168.1.15, Zabbix lúc này gửi cảnh báo 

Tổng kết

Đây là một tính năng hữu ích cho việc giám sát và quản lý các thiết bị đầu cuối trong mạng dựa vào một dải IP. Nó thực hiện một cách tự động mỗi khi một host được thêm vào tạo sự tiện lợi cho người quản trị.

Tài liệu tham khảo

https://www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/discovery/network_discovery/rule

Chúc các bạn thành công!

 

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *