1. Tạo Background và Images

Bước 1: Chọn Administraton → General

Bước 2: Chọn GUI → Images

Bước 3: Ở phần Type chọn Background và chọn Create background

Bước 4: Tạo tên background và chọn ảnh muốn thêm vào

Bước 5: Sau khi tạo xong ta quay lại kiểm tra sẽ thấy background đã được tạo thành công

 

Để tạo Images, ta chọn Type là Images và làm tương tự như trên

Tạo Map

Bước 1: Chọn Monitoring → Maps

Bước 2: Chọn Create map

Bước 3: Điền các thông tin:

Ta có thể thêm Background Image cho map mới như đã giới thiệu ở trên

Sử dụng map trong Zabbix

Bước 1: Chọn Edit map

Bước 2: Bật Expand macros thành On để hiển thị các thông tin key

Bước 3: Chọn Add Map element

Bước 4: Điền các thông tin

Type: chọn Host để hiển thị 1 host mới

Label: Có thể để là {HOST.HOST} để nhận thông tin tên host

Host: Ta chọn host

Icon: Default: Hiển thị hình ảnh trên map

Problem: Khi xảy ra lỗi sẽ hiển thị hình ảnh này

Bước 5: Chọn 2 Host và nhấn link Add để tạo đường kết nối giữa 2 HOST

Bước 6: Tại phần Action chọn Edit để chỉnh sửa đường link

Bước 7: Thêm label các thông tin cần thiết như trong ví dụ mình sẽ thêm vào status của Nginx với cú pháp {Host:key}

Bước 8: Phần Link indicators chọn Add để thêm 1 Trigger mới

Bước 9: Chọn Trigger muốn hiển thị

Bước 10: Tại đây mình thêm vào Trigger Nginx: Process is not running để khi trigger được khai báo thì đường link sẽ được hiển thị màu đỏ để thông bóa

Bước 11: Chọn Update để lưu lại map mới khi đã chỉnh sửa

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *